...و به این طریق بود که روزهای پربار شیرینی پزی با مادربزرگ شروع شد

مادربزرگ، راسته که تو زندگی پدربزرگ رو با شیرینیهات نجات دادی؟ .

اوه! من نمیدونستم که نجاتش میدم فقط دل به دریا زدم و خوشبختانه موفق شدم.می دونی . زنگی خیلی وقتا از آدم کلک می خواد

پس مادربزرگ تو "شهرزاد" شیرینی پزی هستی؟ .

اوف! ... می دونی، برای رسیدن به قلب مرد باید از راه شکم نقب زد! .