و سرانجام...عشق...

برای بزرگ کردن کلیک کنی

 

عشق و برابری...

برای بزرگ کردن کلیک کنی

 

اوّلین بوسه...

برای بزرگ کردن کلیک کنی

 

اوّلین نگاه...

برای بزرگ کردن کلیک کنی

 

عبادت...

برای بزرگ کردن کلیک کنی

جامه...

برای بزرگ کردن کلیک کنی

 

قانون...

برای بزرگ کردن کلیک کنی

 

شادی و غم...

برای بزرگ کردن کلیک کنی

 

مرگ...

برای بزرگ کردن کلیک کنی

 

داد و ستد...

برای بزرگ کردن کلیک کنی

 

خوردن و آشامیدن...

برای بزرگ کردن کلیک کنی

 

شناخت خود...

برای بزرگ کردن کلیک کنی

 

سُخن...

برای بزرگ کردن کلیک کنی

 

درد...

برای بزرگ کردن کلیک کنی

 

خانه...

برای بزرگ کردن کلیک کنی

 

دوستی...

برای بزرگ کردن کلیک کنی

 

ربّانیّت انسان...

برای بزرگ کردن کلیک کنی

 

نیکی و شرّ...

برای بزرگ کردن کلیک کنی

آموزش...

برای بزرگ کردن کلیک کنی

 

خرد...

برای بزرگ کردن کلیک کنی

 

عقل و سودا...

برای بزرگ کردن کلیک کنی

 

بذل و بخشش...

برای بزرگ کردن کلیک کنی

 

پر حرفی...

برای بزرگ کردن کلیک کنی

 

لذّت...

برای بزرگ کردن کلیک کنی

 

زیبائی...

برای بزرگ کردن کلیک کنی

 

 

مذهب...

برای بزرگ کردن کلیک کنی

کار...

برای بزرگ کردن کلیک کنی

جنایت و مکافات...

برای بزرگ کردن کلیک کنی

 

فرزندان...

برای بزرگ کردن کلیک کنی

فرزندان...

برای بزرگ کردن کلیک کنی

 

عشق...

برای بزرگ کردن کلیک کنی

 

موسیقی...

برای بزرگ کردن کلیک کنی

 

6 ژانویه...

برای بزرگ کردن کلیک کنی

 

آزادی...

برای بزرگ کردن کلیک کنی

 

دو شهر...

برای بزرگ کردن کلیک کنی

 

عبادت...

برای بزرگ کردن کلیک کنی

ایمان هنرمند...

برای بزرگ کردن کلیک کنی

 

هنر و ایمان...

برای بزرگ کردن کلیک کنی

زندگی...

برای بزرگ کردن کلیک کنی

 

رستاخیز...

برای بزرگ کردن کلیک کنی

 

آخرین سخن سیاسی - اجتماعئ جبران خلیل جبران...

برای بزرگ کردن کلیک کنی

 

ازدواج...

برای بزرگ کردن کلیک کنی

 

شکست...

برای بزرگ کردن کلیک کنی

 

دوست داشتن بچّه ها و حیوانات...

برای بزرگ کردن کلیک کنی

 

 

پیام جبران خلیل جبران به جوانهای آمریکائئ لبنانی تبار

برای بزرگ کردن کلیک کنی

 

گزیدهای از نوشته ها - جبران خلیل جبران

برای بزرگ کردن کلیک کنی

 

وصیّت نامۀ سیاسئ جبران خلیل جبران

برای بزرگ کردن کلیک کنی

 

نقّاشئ دیژیتال

برای بزرگ کردن کلیک کنی

 

موفّق شدن

برای بزرگ کردن کلیک کنی

 

 

نغمۀ فرشتگان

برای بزرگ کردن کلیک کنی

 

 

 

سال نو مبارک...

برای بزرگ کردن کلیک کنی

 

 

 

شیرینیهای مادر بزرگ...

برای بزرگ کردن کلیک کنید

 

زنها مطیع شوهرانتان باشید...

برای بزرگ کردن کلیک کنید

 

آشپزی

برای بزرگ کردن کلیک کنید

 

 

جوانی و عشق

برای بزرگ کردن کلیک کنی

 

شادی درون

برای بزرگ کردن کلیک کنید

 

جوانی و امید

برای بزرگ کردن کلیک کنید

 

 

گذشته و پیری

برای بزرگ کردن کلیک کنید

 

 

بدبختی

برای بزرگ کردن کلیک کنید

 

مسافرین درون ما

برای بزرگ کردن کلیک کنید

 

خرد و من

برای بزرگ کردن کلیک کنید

 

 

لذتهای بیمار

برای بزرگ کردن کلیک کنید

 

 

اندیشه و تأمّل

برای بزرگ کردن کلیک کنید

 

 

پول

برای بزرگ کردن کلیک کنید

 

 

 

کودکان کار

برای بزرگ کردن کلیک کنید

 

شناختی دیگر از خداوند

برای بزرگ کردن کلیک کنید

 

 

اشک و لبخند

برای بزرگ کردن کلیک کنی

 

 

دوست داشتن دیگران

برای بزرگ کردن کلیک کنی

 

مرگ

برای بزرگ کردن کلیک کنی

 

 

خدا کجاست ؟

برای بزرگ کردن کلیک کنی

 

 

دوست داشتن خداوند

برای بزرگ کردن کلیک کنی

 

 

باور داشتن خداوند

برای بزرگ کردن کلیک کنی

 

جنایتهای بدون مجازات

برای بزرگ کردن کلیک کنی

 

گزیده چند نظر

برای بزرگ کردن کلیک کنی

 

گفتگوی فروغ و نئونته

برای بزرگ کردن کلیک کنی

 

 

روح سرکش

برای بزرگ کردن کلیک کنی

 

او میگفت

برای بزرگ کردن کلیک کنی

 

اندوه عشق

برای بزرگ کردن کلیک کنی

عشق

برای بزرگ کردن کلیک کنی

دوستیی

برای بزرگ کردن کلیک کنی

خوشبختی

برای بزرگ کردن کلیک کنی

 

فئشته

برای بزرگ کردن کلیک کنی

توکی

برای بزرگ کردن کلیک کنی

سیاست

برای بزرگ کردن کلیک کنی

دیدن خداوند در خواب

برای بزرگ کردن کلیک کنی

قصّۀ "هیچ"

برای بزرگ کردن کلیک کنی

 

استاد پرویز شهریاری ▄

 

،مستقل زندگی کردم

مستقل پیر شدم...

و مستقل خواهم مرد...

 

 

 

 

 

 

 

ژودیت  گوتیه

 

 

اگه قلبی گرماشو به تو هدیه کرد.....  اینو  بدون  

!که اون از شدت گرما کلافه نشده ...

...که اون در حال خونه تکونی ودور ریختن اضافی ها نیست!

!! اون فقط سردشه ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فاجعه  در   دوستی  بی   تفاوتیست

 

 

 

رومن   رولان