" شما نباید از این شادی فقط در درون خود لذّت ببرید . باید آشکارش سازید تا همۀ انسانها آنرا بشناسند.

جای یک چراغ در زیر لولۀهواکش نیست، بلکه بر رویپایه ایست برای روشن کردن کانون خانواده "

انجیل متا  سورۀ 5  آیۀ 15

 

*خداوند :  همۀ انسانها باید شادئ تورا  ببینند  و  بشناسند .وبا دیدن و  فهمیدن  آن  شکّی نداشته باشند که این شادی زادۀ اعتمادیست که به من داری  و  پیمانی که  با  من بسته ای.  

*ندای خداوند
ژرز . ف. گروژان

 

باشد که این گفتگو اندکی ازعشقم را به تو آشکار سازد....

....و این * بنفشه ها نیز  گویای عشق پنهانم.

*گل بنفشه،سمبل تواضع ، معصومیّت، عشق و دوستئ پنهان

 

 

سپاس عمیقم از پسرم زرتشت  که  در  تمامئ طول  راه  همراهم  بود  ....
و  ازدخترم  غزل، دستیار عزیزم در پختن شیرینیها.

ممنون از " مو ری یل"  و  مجید  برای  پروانه ها...
وسپاس ازدلگرمیهای  زنده یاد  علیا که بی صبرانه در انتظار پایان این کتاب بود.
از  تمام کسانی که در این کار مشوّق و همراهم بودند، سپاسگزارم.

فروغ