شیرینی های مادربزرگ شهرزاد....

... و جرقه های زندگی یک گمشده کوچک ....

طرح روی جلد:
...با  الهام  از  موزائیک  در  ورودئ مدرسه  چهار  باغ  اصفهان
اجرای طرح و سازنده شیرینی ها: فروغ طاعتی
اجرای فنی: عرفان عابدی- زرتشت بختیاری-آرین شاه نظری

 

 

زندگی همانند موزائیکی است که ترکیبات آن توسط خداوند پیش بینی شده است. تمامی اندیشه ها، اعمال و انگیزه های الهام شده، در خلق این مجموعه بازیگرند... و در نهایت این آمیزه، یک نقش بی نقص و زیبا خواهد بود ....

     ژرژ. ف. گروژان George. F. Grosjean
«زیستن با روح»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لطیف پروردگارا
آتش درونم را همواره روشن بدار
تا در فروغ آن گناهانم را ببینم
با گرمای آن خود را از انجماد درد و اندوه رها سازم

و با نیروی آن به سوی تو گام بردارم