:این هفته

 

آرشیو

 

 

2011/10/08

گفتگو...

 

در کجاهای پائیز هائی که خواهند آمد

یک دهان مشجّر

از سفرهای خوب

حرف خواهد زدّ

"سهراب سپهری "

 

به همسفرم...

 

از لحظۀ گشودن چشم و آغاز روز ، اندیشه ، گفتار و قضاوتمان نیز سفرشان را به سوی انسانهای گوناگون آغاز میکنند...

چند تنی را به شدّت دوست داریم ...

با گروهی زندگی میکنیم...با عدهّ ای خویشاوندیم و با گروهی دیگر دوست صمیمی و قدیمی...

چند همفکر و همرزم داریم و با عدهّ ای دیگر به شدّت مخالفیم...

جاه و مقام گروهی را میستائیم و چشمان زیبای آن دیگر را نیز...

و...و...و...

خلاصه اینکه به چند تنی نظر لطف داریم و با عدهّ ای هم سر جنگ.

...ولی نا گهان در میان این بازار مکّارۀ شلوغ، دو ناشناس ساده و صمیمی و بی ادّعا ، از اعماق دو قلب بر میخیزند و هر یک با اندک توشۀ راه و تقسیم صمیمانه اش با دیگری، سفری را با هم آغاز میکنند...

و این سفر نامش " گفتگو" ست.

 

تصویر : آلفرد سیسله