پدربزرگ

و به این طریق بود که روزهای پربار شیرینی پزی با مادربزرگ شروع شد

 

آرامش و طعم خوش زندگی

صورتی بدون صورتک
رشت،میدان صیقلان،خیابان شریعتی،بن بست اسکندانی

 

*در زندگی موجودات و وقایعی هستند، که بدون آنکه خود بدانیم در انتظارشان هستیم و زمانی بی تابئ این انتظار طولانی را در خود احساس می کنیم که آنها آشکار شوند و یا بوقوع بپیوندند".

Hector  Bianciotti

... و این چنین بود ملاقات با ژاک...